نکات اساسی درحوزه مولدسازی دارایی های دولت در کشور

طراحی و ایجاد ساختار انگیزشی: سیاستهای تشویقی و تنبیهی (اعمال هزینه سرمایه برای دارایی های دولت و مواجه مالکان دارایی‌ها با هزینه نگهداری اموال که منجر به استفاده بهینه از دارایی‌هامی شود)

دسترسی عمومی به سامانه جامع اموال دستگاه‌های اجرایی (سادا): دسترسی عموم مردم به سامانه سادا موجب آگاهی از حجم دارایی‌ها علاوه بر بهره مندی از ایده های مردم و بخش خصوصی، منجر به فشار افکار عمومی و رسانه‌ها برای استفاده از این دارایی‌ها شده و بخش دولتی را ناگزیر به مولدسازی آنها می‌کند.

ارزش‌گذاری و فرآیند مشارکت: استفاده از مدل‌های مشارکت عمومی- خصوصی (PPP)

رویکرد جزء به کل: شروع پروژه به ‌صورت پایلوت، موردی یا پروژه‌ای و پس از ارزیابی پروژه‌های انجام‌شده، به سایر موارد نیز تعمیم یابد.

نگرش توجه به توسعه پایدار: مولدسازی دارایی‌ها، باید با یک نگاه بلندمدت و با آینده‌نگری و در یک کلام با توسعه پایدار همراه باشد.
عدم نیاز به قانون و تشکیلات جدید: رویکرد پروژه مولدسازی باید وارد مرحله عملی شود.

مأخذ: روزنامه دنیای اقتصاد – دکتر مهدی نصرتی