واحد صنعتی تولید مقوای سنتی

این واحد صنعتی در استان همدان، شهرک صنعتی نهاوند با مساحت عرصه 3,360 و مساحت اعیان 917 مترمربع واقع شده است. نوع فعالیت تولید مقوای سنتی می‌باشد.