واحد صنعتی کاشی سمند سمنان

این واحد صنعتی در استان سمنان، شهرک صنعتی شرق با مساحت عرصه 143,856 و مساحت اعیان 28,006 مترمربع واقع شده است. نوع فعالیت تولید کاشی و سرامیک با ظرفیت 5,000,000 مترمربع در سال با سه شیفت می باشد