واحد صنعتی تولیدی کیسه‌های نایلونی

این واحد صنعتی در استان خراسان رضوی، شهر تربت جام با مساحت عرصه 2,450 و مساحت اعیان 644 مترمربع واقع شده است. نوع فعالیت تولید کیسه های نایلونی با ظرفیت 2,500 تن در سال می‌باشد.