واحد صنعتی تولیدی بتن

این واحد صنعتی در استان یزد، شهرک صنعتی مهریز با مساحت عرصه 6,830 و مساحت اعیان 1,380 مترمربع واقع شده است. نوع فعالیت تولید بتن می‌باشد.