سهامداران

  • بانک تجارت
  • شرکت سرمایه گذاری ایرانیان
  • شرکت کارگزاری بانک تجارت
  • شرکت سرمایه گذاری سامان ایرانیان
  • شرکت سرمایه گذاری تدبیر ایرانیان