• خدمات مولدسازی:

مولدسازی از دیگر خدماتی است که مجموعه مولدسازی و مدیریت دارایی تجارت به موازات ارائه خدمات نت و یا پس از آن اقدام به اجرا و ارائه آن می نماید. در این خدمات پس از مطالعات و بروزرسانی اطلاعات و گزارش های واصله از ارزیابی و ارزشگذاری دارایی علاوه بر خدمات تعمیرات، نگهداری و ارائه کلیه خدمات در مرحله نت اقدام به راه اندازی خطوط به صورت آزمایشی و تولید آزمایشی در یک روز نموده و پس از آن دارایی به صورت کلید در دست آماده بازاریابی، فروش و واگذاری خواهد بود تا به دامان فعالان صنعت و چرخه تولید و اقتصاد کشور باز گردد.

• خدمات نت:

اولین خدمت قابل ارائه در بخش اجرایی پس از تحویل و بررسی واقعیت های دارایی و تطابق آن با گزارش های واصله اعم از گزارش کارشناسان رسمی دادگستری و کارشناسان غیر رسمی، اقدام به نگهداری، صیانت و حافظت از دارایی های محوله در کمال امانتداری می باشد. در این پروسه چنانچه نیاز به تعمیرات، بازسازی، بهسازی و سایر امور لازم و ضروری باشد، پس از نظافت، پاکسازی و ازاله زباله از محیط انجام می پذیرد. کلیه هزینه های جاری شامل مشاعات و انشعابات پرداخت می گردد و دارایی به نحوی مدیریت می گردد که تا روز تحویل به خریداران و شرکای کاری بدون هیچ تعهد پرداختی و بدهی قبلی واگذاری صورت پذیرد.

• حوزه خدمات اجرایی:

خدمات اجرایی قابل ارائه در بخش اجرایی شامل خدمات نگهداری و تعمیرات (نت)، مولدسازی، بازاریابی، فروش و واگذاری می باشد. در این بخش مجموعه مولدسازی پس از تحویل دارایی های مازاد از سوی مؤسسات، بانکها و سازمان های مربوطه و بررسی واقعیت های هر دارایی با گزارش های اخذ شده که در رأس آن گزارش کارشناسان رسمی دادگستری حائز اهمیت می باشد، اقدام به اجرای خدمات مربوط به این حوزه می نماید.