مشاوره فنی و اقتصادی طرح های صنعتی

برآورد های فنی و اقتصادی در ایجاد یک طرح صنعتی

مشاوره صنعتی به معنی بستر سازی مناسب جهت ایجاد و توسعه بخش های صنعتی به شکل مطالعاتی و پیش فرض جز ضروریات ایجاد یک طرح کسب و کار جهت راه اندازی یک طرح صنعتی محسوب می شود. بخش های صنعتی در تمام مرحله های خود از ایجاد، رشد و شکوفایی تا به ثمر رسیدن و ادامه موجودیت در بازار نیاز به مشاوره دارد و اینکار جز یک کارگروه تخصصی که دارای اطلاعات به روز و تخصصی در قسمت های فنی و اقتصادی باشد غیر ممکن است. این کارگروه تخصصی باید بتواند مراحل امکان سنجی برای ایجاد آن تا مراحل بازاریابی و فروش و شکل رقابتی محصول تولیدی را تعیین کند و این اطلاعات بسیاری زیادی است که به تنهایی توسط یک فرد نمی تواند صورت گیرد.
کارگروه مشاوره صنعتی باید در بخش های مختلف تخصصی های لازم را داشته باشد بتواند خدمات خوبی در زمینه های مختلف صنعتی از شکل گیری ایده اولیه تا تولید محصول نهایی بدهد. مطالعات خوبی در زمینه مکان یابی و بازارهای هدف صنعت یا محصول مورد نظر داشته باشد. با انجام مطالعات امکان سنجی قبل از اجرای طرح ،ایجاد یا عدم ایجاد و موانع و مشکلات پیش رو را مطرح نماید. در مورد بخش فنی تجهیزات، لوازم و دستگاه های مورد نظر اطلاعات کافی داشته باشد. مشاوره مالی و اقتصادی که مهم ترین بخش برای ایجاد یک طرح صنعتی می باشد را به شکل کامل انجام دهد از جمله مقدار وام های اختصاصی و نحوه چگونگی تخصیص آن به طرح های مختلف، بازگشت سرمایه در سال اول و سال های بعد و بسیاری از مسائل مهم دیگر که یک مشاوره صنعتی باید در تمامی این زمینه ها اطلاعات کافی داشته باشد تا بتواند طرح صنعتی را به شکل درست هدایت کند. در یک طرح صنعتی باید تمام شاخص های اصلی که باعث مطلوبیت در صنعت می گردد در نظر گرفته شود

شاخص های مهم و مؤثر
۱- شاخص های فناوری، ۲- شاخص های اقتصادی، ،۳- شاخص های اجتماعی – فرهنگی ،۴- شاخص های امنیتی- سیاسی،۵- شاخص های زیست محیطی،۶- شاخص های بهبود و سرویس دهی بررسی همه جانبه این شاخص ها باعث بهبود عملکرد سیستم طرح صنعتی مورد نظر شده و امکان اجرایی شدن و پیشبرد آن را بعد از اجرای طرح بالا خواهد برد. در اجرایی کردن یک طرح صنعتی دو قسمت اصلی بخش فنی و مالی و اقتصادی طرح باید به شکل کامل تببین شود.
قسمت فنی جهت ایجاد یک طرح صنعتی شامل بخش های وسیعی از امکان سنجی تا مکان یابی، تجهیزات و تکنولوژی های مورد نیاز ، منابع انسانی و … می شود. مهم ترین بخش برای تولید محصولات از جمله مرحله شناسایی تکنولوژی برای تولید محصولات ،شناسایی تکنولوژی های مورد نیاز طرح صنعتی، معرفی تکنولوژی های مرتبط با سایر استفاده های ممکن از تجهیزات مجتمع و معرفی اجزای تامین کننده این تکنولوژی جهت طرح صنعتی مورد نظر و …

مشاوره صنعتی و بررسی های اقتصادی و مالی

بخش اقتصادی و مالی مهم ترین بخش برای ایجاد و تاسیس یک بنگاه اقتصادی صنعتی می باشد به همین دلیل باید به شکل درستی سنجیده شود بررسی های اقتصادی و مالی قبل از اجرای طرح باید برروی هدف های مهم طرح از ابتدا صورت گیرد از جمله بدست آوردن قیمت تمام شده محصول تولید و محاسبه شاخص های مالی ،بررسی اولویت های بازار هدف (target market)، بررسی و بدست آوردن اطلاعات کامل در مورد هزینه های ثابت و متغیر احداث و بهره برداری از تاسیسات، تجزیه و تحلیل حساسیت شاخص های مالی ،مقایسه تطبیقی گزینه های مطرح با استفاده از مبانی تصمیم گیری به ویژه اولویت بندی آن ها است و در آخر نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات لازم برای مجری طرح و سرمایه گذاران می باشد.

شرح خدمات مطالعات پیش امکانسنجی و پیش طرح توجیهی :

۱- چکیده طرح توجیهی
۲- موقعیت طرح
۲-۱ موقعیت طرح
۲-۲- دسترسی به زیرساختها
۳-مشخصات فنی طرح
۳-۱ – محصول
۳-۲- نیازهای طرح
۳-۲-۱- فضا وزیرساخت های مورد نیاز
۳-۲-۲- تجهیزات و ماشین آلات
۳-۲-۳- مواد اولیه و قطعات واسطه
۳-۲-۴- مدیریت و منابع انسانی
۴- مالکیت و مجوزهای قانونی
۴-۱- زمین
۴-۲- مالكيت معنوي و امتیازها
۴-۳- مجوزهای قانونی
۵- بررسی بازار و رقابت
۵-۱- معرفی بازار هدف
۶- پیشرفت فیزیکی طرح تاکنون
۷- برنامه عملیاتی و زمان بندی اجرای طرح
۸- برنامه مالی پروژه
۸-۱- برآورد هزینه ها
۸-۲- برآورد درآمدها در آمدهای پروژه در ۵ سال اول پس از بهره برداری
۸-۳- مدت زمان بهرهبرداری پروژه
۸-۴- تحلیل نقطه سر به سری
۸-۵- تحلیل هزینه – فایده
۸-۶- انجام آنالیز حساسیت پروژه
۸-۷- جمع بندی
۸-۸- برآورد تغییرات نرخ ارز در دوره اجرای پروژه
۹- نیازهای سرمایه ای، روش تامین و تضامین
۹-۱- سرمایه ارزی مورد نیاز
۹-۲- نحوه مشارکت و تامین سرمایه مورد نیاز
۹-۳- زمان بازگشت سرمایه
۱۰-مشوقها، ویژگیها و مزایای طرح توجیهی محصول یا خدمت مورد نظر