علیرضا مهرجو - رئیس هیأت مدیره​

محمد علی زرگر - نائب رئیس هیأت مدیره​

امین چراغان - عضو موظف هیأت مدیره​

محمدمهدی متدین - عضو هیأت مدیره​

مژگان فخری - عضو هیأت مدیره​

احسان رضاپور نیکرو - مدیرعامل​