محمد شهسواری - رئیس هیأت مدیره​

هادی نظاری - نائب رئیس هیأت مدیره

امین چراغان - عضو موظف هیأت مدیره​

محمدمهدی متدین - عضو هیأت مدیره​

علیرضا عبیری- عضو هیأت مدیره​

احسان رضاپور نیکرو - مدیرعامل​