خدمات مشاوره و مطالعات طرح های سرمایه گذاری

شرکت مولدسازی و مدیریت دارایی تجارت با بهره گیری از کارشناسان و متخصصان فنی، مالی و اقتصادی در زمینه مشاوره و مطالعات مربوط به حوزه سرمایه گذاری در سطوح مختلف مطالعات فرصت، مطالعات پیش امکانسنجی، مطالعات امکان سنجی و ارائه طرح کسب و کار خدمات مشاوره ای ارائه می کند. در این راستا طی جلسات حضوری و مذاکرات شفاهی پس از آنکه درخواست کارفرما به صورت مکتوب به مجموعه بتیکو ارائه گردد، توافق انجام خدمات طی یک قرارداد کاری به امضای طرفین رسیده و موضوع قرارداد وارد فرایند اجرایی خدمات مشاوره گردیده و مطالعات مربوطه طبق مفاد قرارداد انجام می پذیرد.

    این خدمات شامل موارد زیر می‌باشد:


1.      انجام مطالعات فرصت (Opportunity Studies)

2.      انجام مطالعات پیش­ امکان‌سنجی (Pre-Feasibility Studies)

3.      انجام مطالعات امکان‌سنجی (Feasibility Studies)

4.    تهیه طرح­‌های کسب و کار (Business Plan)