باغ مرکبات

این باغ مرکبات در استان مازندران، شهرستان نکاء با مساحت عرصه 39,101 مترمربع واقع شده است.