واحد صنعتی تولید قطعات پیشرفته خودرو

این واحد صنعتی در استان تهران، شهرک صنعتی شمس آباد با مساحت عرصه 4,800 و مساحت اعیان 3,220 مترمربع واقع شده است. نوع فعالیت تولید قطعات پیشرفته خودرو می‌باشد.