دامداری

این واحد صنعتی در استان مازندران، شهرک آمل با مساحت عرصه 4,500 و مساحت اعیان 1,822 مترمربع واقع شده است. نوع فعالیت دامداری می‌باشد.