واحد تولیدی فرآوره های لبنی

این واحد تولیدی در استان مازندران، شهرستان آمل با مساحت عرصه 2,500 و مساحت اعیان 964 مترمربع واقع شده است. نوع فعالیت تولید محصولات لبنی می‌باشد.