تولیدی و بسته بندی خرما

این واحد صنعتی در استان خوزستان، شهرستان اروند کنار با مساحت عرصه 2,800 و مساحت اعیان 1,124 مترمربع واقع شده است. نوع فعالیت تولید و بسته بندی خرما می‌باشد.