بدنه شناور دریایی

این بدنه کشتی در استان بوشهر، بندر دیلم می‌باشد.