قطعه زمین در شهرک صنعتی

این زمین شامل چهار قطعه تفکیک شده در استان زنجان، شهرک صنعتی شماره 1 با مساحت تقریبی عرصه هر قطعه 9,170 مترمربع واقع شده است.