واحد صنعتی تولید رزین

این واحد صنعتی در استان زنجان، شهرستان خرمدره با مساحت عرصه 3,353 و مساحت اعیان 1,076 مترمربع واقع شده است. نوع فعالیت تولید رزین می‌باشد.